برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

الکترواستاتیک-قسمت 4-4: روش های آزمون استاندارد برای کاربردهای خاص-طبقه بندی الکترو استاتیکی مخازن حجمی واسطه انعطاف پذیر(FIBC)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد، بیان روند های ارزیابی خطر احتراق ایجاد شده به وسیله تخلیه های الکترو استاتیکی از FIBC در محیط های قابل اشتعال و قابل انفجار می باشد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
تهیه سند استاندارد
-
ترجمه سند و اعمال اصلاحات لازم به منظور بومی سازی استاندارد
-
برگزاری جلسات کمیسیون فنی به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده و اعمال اصلاحات مورد نظر کارشناسان متخصص موضوع استاندارد
-
برگزاری جلسه کمیسیون نهایی در جهت اعمال اصلاحات نهایی
-
برگزاری کمیسیون ملی و تصویب استاندارد
الزامات این استاندارد برای همه انواع FIBC که به گونه ای ساخته شده اند که قبل از استفاده آزمون می شوند و برای استفاده بدون آستر در محیط های قابل اشتعال و قابل انفجار با کمینه انرژی احتراق بیش از 0.14 mj در نظر گرفته شده اند و جایی که جریان های باردارکننده از 3.0 mA بیشتر نمی شود، کاربرد دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):