برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی بیماری فوزاریوز جالیز و چگونگی مبارزه با آن توسط سموم مختلفگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: گیاه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از اجرای این پروژه روش های مبارزه با بیماری های «فوزاریوم» جالیز تعیین گردیده و قابل ارائه می باشد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

از بیماری های مزارع خیار در اکثر نقاط ایران به خصوص در آذربایجان غربی بیماری قارچی «فوزاریوم» است که توسط دو نوع قارچ «فوزاریوم و رتیسیلیوم» به وجود می آید. در این تحقیق ابتدا دو نوع قارچ از مزارع آلوده جمع آوری گردید و در محیط کشت «آگار»، «آگار کولونیزه»شده و سپس به طریق کشت «تک اسپوری» بر روی محیط کشت «PDA» تال های قارچ های «فوزاریوم و رتیسیلیوم» به دست آمد. سپس به منظور اندازه گیری سرعت رشد قارچ کش ها، «تیابندازول، بنومیل و تویسین ام» به محیط کشت «PDA» اضافه گردید و برای بررسی اثر سموم نیز قارچ کش های مذکور را بر روی 60 گلدان حاوی خیار 40 روزه که به طور مصنوعی به قارچ کش های مذکور آلوده شدند آزمایش گردید.
نتایج نشان می دهد که قارچ کش های «تیابندازول و بنومیل» برای مبارزه با قارچ«ورتیسیلیوم» خیار در قبل از آلودگی یا به محض شروع آلودگی بوته ها عملکرد بهتری دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):