برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اپتیک و تجهیزات اپتیکی-رسم نقشه های قطعات و سیستم های اپتیکی قسمت 3: نقایص ماده-حباب ها و ناخالصی هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد نمایش طراحی و ملزومات عملی برای قطعات و سیستم های اپتیکی در نقشه های فنی مورد استفاده برای ساخت و بازرسی، می باشد.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
-تهیه سند استاندارد
-ترجمه سند و اعمال اصلاحات لازم به منظور بومی سازی استاندارد
-برگزاری جلسات کمیسیون فنی به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده و اعمال اصلاحات مورد نظر کارشناسان متخصص موضوع استاندارد
-برگزاری جلسه کمیسیون نهایی در جهت اعمال اصلاحات نهایی
-برگزاری کمیسیون ملی و تصویب استاندارد
این استاندارد میزان سطح قابل قبول حباب ها و دیگر ناخالصی ها در قطعات اپتیکی را تعیین می کند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):