برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از نیزار جهت کاهش بار آلودگی رودخانه های ورودی به تالاب انزلیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: گروه بین المللی جایکا و شرکت نیپون کوئی ژاپن

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

امروزه استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب اهمیت بیشتری دارد. به عنوان یک گزینه تصفیه، این سیستم ها به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی ظاهری تقاضای بیشتری دارند. در ایران ساخت این سیستم ها چندان متداول نیست. سیستم تصفیه پیشنهاد شده در این طرح به منظور حفظ تالاب بین المللی انزلی در ناحیه سلکه در مقیاس پایلوت طراحی و ساخته شده است.
این سیستم را گروه بین المللی جایکا و شرکت نیپون کوئی پیشنهاد کرده و پژوهشکده محیط زیست طراحی و اجرا کرده، مشتمل بر یک نیزار است. در سیستم تصفیه نیزار علاوه بر تجزیه میکروبی و قارچی مواد آلی و آلاینده ها که در خاک ریشه دار یا متوسط میکروارگانیسم ها که به صورت بیوفیلم روی ها قرار دارند اتفاق می افتد، رسوب فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جذبی و فیلتراسیون با اجزای سازنده خاک نظیر مواد معدنی، رسی و ذرات هوموسی نیز رخ می دهد. با استفاده از این سیستم میزان بار آلودگی 60 درصد کاهش داشته است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):