برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پوشش گیاهی و خاک در رابطه با واحدهای «ژئومرفولوژی» در منطقه «دامغان»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
آذرنیوند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور بررسی رابطه پوشش گیاهی و خاک و واحدهای «ژئومرفولوژی»، ناحیه ای به مساحت 82605 هکتار در دامنه های جنوبی کوه های البرز و در منطقه «دامغان» انتخاب گردید. با توجه به مطالعات «سنگ شناسی»و «مرفولوژی» و استفاده از عکس های هوایی «توپوگرافی» و نقشه زمین شناسی (همگی با مقیاس 1:50000) ابتدا نقشه «ژئومرفولوژی» تهیه گردید و سپس نقشه های «هیپسومتری»، تهیه و با نقشه «ژئومرفولوژی» تطبیق داده شد و در نهایت رخساره های «ژئومرفولوژی» (واحدکاری) حاصل گردید. با توجه به شرایط ویژه تشکیل و نوع سنگ و شرایط خاص آب و هوایی، هر منطقه دارای ویژگی خاص گیاهی و خاکی خود خواهد بود، مگر آن که علل یا عواملی تغییراتی در آن ایجاد کرده باشند. در این منطقه هشت واحد «ژئومرفولوژی» با تعدادی تیپ رخساره تشخیص دادهشده که دارای 26 تیپ گیاهی و 10 تیپ خاک می باشند.بررسی های انجام شده نشان داد که بین واحدهای «ژئومرفولوژی، پوشش گیاهی و خاک»رابطه نزدیکی وجود دارد و چنانچه در رخساره های «ژئومرفولوژی» شرایط طبیعی برهم نخورده باشد می توانند در تهیه طرح های جامع منابع طبیعی، مبنای مطالعه قرار گیرند. اگر ارتباط بین پوشش گیاهی و خاک با رخساره های «ژئومرفولوژی» (واحدهای کاری)، به عللی دچار نقص شده باشد با پیدا کردن علل می توان به ارائه راه حل و اعمال مدیریت مناسب، برای نزدیک کردن روابط و در نتیجه برگشت دادن «اکوسیستم» به حالت اولیه، مبادرت ورزید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):