برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد زغال سخت-تحلیل دانه بندی توسط الک کردنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
هاتفی راحله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد ملی، ارائه روش های مرجعی جهت تحلیل ابعادی زغال توسط الک کردن دستی (مرطوب یا خشک) است. در این استاندارد از الک های آزمایشی دارای چشمه هایی با اندازه های بین 45mm تا 125mm استفاده می کنند.
تحلیل ابعادی زغال در آزمایشگاه به روش الک کردن نتیجه طرح است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):