برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برآوردهای آب سنجی-آزمایش های پمپاژ برای چاه های آب ملاحظات و رهنمودهایی برای طراحی، اجرا و استفادهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
دلخواهی بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ دستیابی به یک دستورالعمل استاندارد و جامع جهت انجام صحیح و دقیق کلیه مراحل آزمایش های پمپاژ متداول در کشور


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

معمولا آزمایش های پمپاژ به منظور ارزیابی رفتار هیدرولیکی یک چاه و تعیین توانایی آبدهی آن، تعیین خواص هیدرولیکی آبخوان و یا تعیین اثرات پمپاژ بر چاه ها، آبراهه ها و دبی چشمه های مجاور انجام می شود. هدف اصلی این استاندارد ارائه دستورالعملی جهت دستیابی به موارد فوق الذکر در این استاندارد، فاکتورهایی که در زمان طراحی و اجرای یک آزمایش پمپاژ باید در نظر گرفته شده و اندازه گیری هایی که باید انجام شود، توصیف می گردد، به علاوه در این استاندارد رهنمودهایی جهت کار صحرایی، با توجه به اهداف آزمایش، نوع آبخوان، شرایط آب زیرزمینی و تکنولوژی موجود ارائه شده است. این استاندارد، اجزای اصلی مورد نیاز برای هر آزمایش پمپاژ را مشخص کرده و نشان می دهد که، چطور این اجزای ممکن است به دلیل شرایط خاص محلی دچار تغییر شوند. استاندارد با انواع معمول آزمایش های پمپاژ موجود برای اهداف آب رسانی، که در آنها آب از کل فواصل دارای لوله مشبک، منفذدار یا فاقد پوشش چاه برداشت می شود، سروکار دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):