برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهرستان شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان دختر و پسر با توجه به رشته تحصیلی، نوع مدرسه و طبقه اجتماعی آنها پرداخته است. نمونه مورد تحقیق شامل 500 دانش آموز سال سوم دبیرستان در رشته های تحصیلی علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک از مدارس دولتی، نمونه دولتی و غیر انتفاعی است که به وسیله ترکیبی از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک اسناد از پرسشنامه سبک اسناد (ASQ) و به منظور سنجش بهداشت روانی از پرسشنامه 900-R، SCI استفاده شد. بهداشت فیزیکی توسط مقیاس نشانه های جسمانی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) مورد اندازه گیری قرار گرفت.پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه سبک اسناد با بهداشت روانی و فیزیکی در مدارس و رشته های تحصیلی مختلف بررسی شد. همچنین به وسیله رگرسیون چند متغیره توان پیش بینی کنندگی سبک اسناد و ابعاد آن و عامل جنس در پیش بینی بهداشت روانی و فیزیکی دانش اموزان مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر تحصیلات و شغل پدر (به عنوان شاخصی از طبقه اجتماعی)، نوع مدرسه و رشته تحصیلی بر بهداشت روانی و فیزیکی نیز با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید و بر این اساس نتایج زیر به دست آمد:
1- بین سبک اسناد، بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان رابطه معناداری مشاهده نشد.
2- سبک اسناد برای وقایع مطلوب و نامطلوب قادر به پیش بینی معنادار بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان نبود.
3- ابعاد سبک اسناد نتوانست به طور معناداری بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان را پیش بینی نماید.
4- عامل جنس به طور معناداری بهداشت روانی (
P<0.001، b=-+.4452) و فیزیکی (P<0.0002، b=-0.193) دانش آموزان را پیش بینی می کند. به این صورت که دختران در مقایسه با پسران مشکلات روانشناختی و فیزیکی بیشتری دارند.
5- نوع مدرسه، تحصیلات و شغل پدر اثر معناداری بر بهداشت روانی و فیزیکی دانش آموزان نداشت. رشته تحصیلی نیز تنها بربهداشت روانی دانش آموزان اثرمعنادار داشت. (
P<0.05، F=-2.56).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):