برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش ساخت «لامپ فرابنفش» با کاربری بهداشتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
اعرابی احمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و جهت تولید نیمه صنعتی قابل ارائه است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

برای دستیابی به چشمه های تابش فرابنفش روش های متفاوتی وجود دارد. در طیف حاصل از لامپ های التهابی، تابش فرابنفش وجود دارد اما شدت این تابش بسیار ناچیز است. روش تخلیه الکتریکی بخار «Hg Ar » گسیل خوبی از طیف تابش فرابنفش را دارد. لامپ های «گزنون» طیف پیوسته ای از این تابش را ایجاد می کند، از طرف دیگر برای ایجاد یک طول موج خاص در محدوده تابش فرابنفش از لیزرها نیز می توان استفاده کرد.
طراحی و ساخت «لامپ فرابنفش» آمیزه ای از ایجاد تابش فرابنفش توسط بخار فلزی و اندازه گیری شدت تابش عبوری و شدت تابش جذب شده در لوله شیشه ای لامپ می باشد. بهترین نوع شیشه برای تهیه لامپ فرابنفش شیشه «کوارتز» است که به دلیل صرفه اقتصادی می توان از شیشه «پیرکس» نیز استفاده کرد. در هر صوت شدت تابش فرابنفش گسیل شده را باید توسط«فتومولتی بلایر» بررسی و تست کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):