برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد هوای محل کار اندازه گیری کروم شش ظرفیتی در ذرات هوا روش کروماتوگرافی یونی و اسپکتروفتومتری با استفاده ازدی فنیل کاربازیدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
آقازاده فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین استاندارد ملی و ارائه آن به کارفرما


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن یک روش برای اندازه گیری غلظت میانگین توزین های چند مرحله ای کروم شش ظرفیتی در هوای محل کار است. روش های آماده سازی نمونه به طور جداگانه برای استخراج کروم شش ظرفیتی محلول و نامحلول، مشخص شده است. بهتر است اغلب از روش کروم شش ظرفیتی نامحلول برای آماده کردن نمونه ها و تعیین مقدار کل کروم شش ظرفیتی، استفاده شود. این روش برای اندازه گیری نسبت استنشاق ذرات هوا توسط افراد نمونه بردار و نمونه برداری ایستا، مطابق استاندارد 7708:1995 ISO کاربرد دارد. روش تجزیه ای برای تعیین جرم های 0.01mg تا 10mg کروم شش ظرفیتی به ازای هر نمونه، بدون رقیق کردن به کار برده می شود. گستره غلظت کروم شش ظرفیتی در هوا برای هر یک از مراحل روش نمونه برداری انتخاب شده، قابل اجرا است و به وسیله استفاده کننده تعیین می شود. برای یک متر مکعب نمونه هوا بدون رقیق شدن، گستره کاری با تقریب 0.01mgm تا 3 و 10mg تا 3 نیاز است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):