برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اولویت های اخلاقی دانشجویان دانشگاههای شیراز و شهید چمران اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
خدارحیمی سیامک (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1379

کارفرما: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف اساسی این طرح، بررسی وضعیت موجود اولویت های اخلاقی با رویکرد اخلاق عملی در دانشجویان دانشگاههای شیراز و شهید چمران اهواز و هدف فرعی این پژوهش بررسی رابطه میان خصوصیات جمعیت نگارانه دانشجویان مورد مطالعه و اولویت های اخلاقی آنان بوده است.
جامعه آماری موردمطالعه دراین طرح کلیه دانشجویان دانشگاههای شیراز و شهیدچمران اهواز بوده که بااستناد به جدول «لین» 400 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای و مرحله ای از بین دانشگاه های فوق انتخاب گردید. واحد تحلیل دراین مطالعه، شخص دانشجو می باشد. داده های این پژوهش با نرم افزار (
SPSS IV) تحلیل گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):