برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه محیط خانوادگی بر خلاقیت غیرکلامی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف این پژوهش تاثیر محیط خانوادگی و جنسیت بر خلاقیت دانش آموزان پایه دوم راهنمایی بوده که به این منظور بر اساس نمرات جو عاطفی خانواده، آزمودنی ها به سه گروه به شرح زیر تقسیم شدند:
1- جو عاطفی کم شامل نمرات کمتر یا مساوی 59
2- جو عاطفی متوسط شامل نمرات کوچکتر یا مساوی 68 و بزرگتر از 59
3- جو عاطفی زیاد شامل نمرات بیشتر از 68
نمونه مورد تحقیق شامل 203 دانش آموز سال دوم راهنمایی (100دانش آموز دختر و 103 دانش آموز پسر) می باشد که جهت انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است.
به منظور سنجش خلاقیت، آزمون تفکر خلاق تورنس «فرم تصویری
A» و همچنین جهت سنجش محیط خانوادگی، مقیاس روابط عاطفی اعضای خانواده به کار گرفته شد. اطلاعات حاصل به وسیله تحلیل واریانس 2×3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براین اساس نتایج زیر بدست آمد:
1- محیط خانواده اثر معنی داری بر خلاقیت دانش آموزان ندارد 2- نمرات دانش آموزان دختر در ابعاد ابتکار و بسط به طور معنی داری بیش از نمرات دانش آموزان پسر می باشد 3- نمرات دانش آموزان پسر در ابعاد سیالی و انعطاف پذیری به طور معنی داری بیش از نمرات دانش آموزان دختر می باشد 4- به طور کلی دانش آموزان دختر در تفکر خلاق بر دانش آموزان پسر برتری دارند 5 اثر تعاملی محیط خانواده و جنسیت بر خلاقیت دانش آموزان معنی دار نمی باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):