برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان استفاده از نی زارهای «هورالعظیم»گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: چوب شناسی

پژوهشگران: 
پارساپژوه داود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1370

کارفرما: وزارت صنایع

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کشور ایران دارای تنوع اقلیمی، با آب و هوای تقریبا واجد هرگونه منابع طبیعی تجدید شونده و ذخایر می باشد که در یک برنامه ریزی صحیح و اصولی قادر به تامین بسیاری از نیازمندی های کشور است، مثلا در زمینه تهیه و تامین ماده اولیه چوبی (سیگنو - سلولزی) با آن که در حال حاضر تولید چوب از جنگل ها محدود است و در نتیجه کمبود بسیار است می توان سایر منابع استفاده نمود. در این باره امکان استفاده از نی زارهای هورالعظیم در صنایع چوب طی مراحل مختلف به شرح زیر بررسی شد:
- جمع آوری نمونه ها و شناسایی آن ها، بررسی تالاب هورالعظیم از دیدگاه زیست محیطی و اجتماعی، تجزیه آب و هوا و هیدرولوژی آن
- مطالعه خصوصیات شامل خواص«بیولوژی - بیومتری - خواص مکانیکی - فیزیکی - شیمیایی»
- مطالعه برش نی، عوامل تخریب، حفاظت و نگهداری
- بررسی امکان تهیه انواع فراورده در حد آزمایشگاه (پیلوت)
- نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادهایی که به صورت مفصل در اصل گزارش آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):