برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه دستورالعمل های ممیزی انرژی در ساختمان ها و ممیزی انرژی در ساختمان های شماره 1 و 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی-انرژی

پژوهشگران: 
محجوبی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

ممیزی انرژی، چالشی تحلیل در راستای درک نحوه مصرف انرژی می باشد. ممیزی انرژی ساختمان مجموعه فعالیتهایی است که امکان شناخت وضعیت ساختمان از بعد مصرف انرژی و تعیین اقدامات ضروری برای بهینه سازی مصرف انرژی را میسر می سازد.
در این طرح ابتدا دستورالعمل ممیزی انرژی در ساختمان تدوین گردید و مراحل مربوط به آن برای ساختمانهای شماره 1 و 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شرح ذیل انجام شد
.
- تعیین اهداف انجام ممیزی انرژی
- بازدید ساختمان و گردآوری داده های مربوط به آن و پردازش آنها
- گردآوری داده های مربوط به هزینه اجرای اقدامات صرفه جویی
- برآورد اقتصادی
- ارائه مدل های مختلف اجرای طرح های پیشنهادی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):