برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حذف کادمیم از فاضلاب های کشاورزی با استفاده از باگاس نیشکرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ثبت اختراع
ـ ارائه مقاله به مجله شیمی و مهندسی ایران


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

به دست آوردن ماکزیمم مقدار جذب و تعیین شرایط بهینه جذب کادمیم توسط پیت باگاس هدف این طرح بوده است.
در این طرح از پیت (پسمانده باگاس) برای حذف کادمیم استفاده شد. کادمیم از فاز سیال (فاضلاب) به فاز جامد (پیت) منتقل شده و در آن تغلیظ می گردید. این فرآیند تا به تعادل رسیدن دو فاز سیال و جاذب ادامه یافت. در این طرح پارامترهای جذب بهینه شدند، تکرارپذیری نتایج، راندمان حذف کادمیم به وسیله باگاس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده از این تحقیق عبارتند از:
-
تصفیه فاضلاب های صنعتی آلوده به فلزات سنگین و استفاده مجدد از آب برای مقاصد کشاورزی و صنعتی
-
تصفیه فاضلاب های کشاورزیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):