برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از ضایعات کارخانجات غذایی بر مبنای کلاژن در تهیه فیلم های بسته بندی مواد غذاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی- صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1382

کارفرما: پژوهشکده توسعه صنایع شیمایی

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

فیلم های خوراکی بر پایه کلاژن که پلیمری طبیعی و قابل تجزیه است می توانند در بسته بندی فرآورده هایی نظیر سوسیس و کالباس به کار روند. در این پژوهش برای بهبود خصوصیات رئولوژیکی (تنش کششی و درصد ازدیاد طول) از گلیسرول (1، 2، 3، 4 و 5 درصد بر اساس وزن نهایی فیلم) و مخلوط آن با کربوکسی متیل سلولز (3.33 درصد) به عنوان ماده نرم کننده استفاده شد.
فیلم کلاژن حاوی 5 درصد گلیسرول همراه با 0.33 درصد کربوکسی متیل سلولز بیشترین میزان تنش کششی و درصد ازدیاد طول را داشت. اثر اسید آسکوربیک و پروپیل گالات پاراهیدروکسی بنزوات در کاهش آلودگی میکروبی فیلم به دست آمده بررسی شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):