برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توصیف شناخت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد از گروه های منحرف رپ و هوی متال و تبیین تمایل به عضویت در آنهاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
هاشمی عبدالرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح، توصیف شناخت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مشهد از گروه های منحرف رپ و نظایر آن، و تبیین تمایل آنها به عضویت در این گروه ها است. روش تحقیق پیمایشی و سطح تحقیق توصیفی تبیینی بوده است. جامعه آماری دانش آموزان ساکن در مناطق بالا و پایین شهر مشهد بوده است. حجم نمونه 500 نفر از دانش آموزان یادشده هستند که به روش خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات تحقیق نیز پرسشنامه است. نتایج پژوهش نشان داد: 27.4 درصد دانش آموزان هیچگونه شناختی نسبت به گروه های رپ و هوی متال نداشتند. 2.36 درصد در حد کم از این گروه ها شناخت داشته اند. شناخت 19.6 درصد آنها در حد متوسط، 10.2 درصد در حد زیاد و 6.6 درصد در حد خیلی زیاد بوده است. 56 درصد دانش آموزان هرگز از نمادهای این گروه ها استفاده نکرده اند. 32 درصد ناآگاهانه استفاده کرده اند. 6.4 درصد آگاهانه استفاده کرده اند. ولی اعتقادات گروهها را قبول نداشته اند. 5.6 درصد نیز بطور آگاهانه از نمادهای گروه ها استفاده می کنند و عقاید آنها را نیز قبول دارند. 94.4 درصد دانش آموزان تمایل به عضویت در این گروه ها نداشتند. 0.8 درصد در حد کم، 3 درصد در حد متوسط و 1.8 درصد نیز در حد زیاد تمایل داشته اند به عضویت این گروه ها در آیند. در مجموع استفاده آگاهانه از نمادها پذیرش اعتقادات گروه ها و تمایل به عضویت در آنها در میان دانش آموزان بالای شهر از پایین شهر بیشتر است. همچنین تفاوت بین دختران و پسران دانش آموز از این حیث معنی دار نیست.
نتایج بررسی نشان داد: متغیرهای پذیرش ارزش های غرب از سوی دانش آموزان، دوستان و والدین آنها، ارزیابی مثبت دانش آموزان و دوستان آنها از گروه های رپ و غیره تاثیر فزاینده و متغیرهای خودباوری فرهنگی، پای بندی به هنجارهای دینی و روابط گرم و صمیمی با خانواده تاثیر کاهنده بر روی تمایل به عضویت در این گروه ها داشته اند. علاوه بر آن میزان تمایل به عضویت در این گروهها در بین دانش آموزان استفاده کننده از رسانه های، ماهواره، ویدئو و اینترنت به طور معناداری از کسانی که از این رسانه ها استفاده نمی کنند. بیشتر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):