برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سوالات و شبهات دینی دانشجویانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1381

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

از آنجا که دفاع معقول از دین در حیطه های عقاید، اخلاق احکام، موجب رشدو گسترش فرهنگ دینی و سطح دینداری افراد در جامعه اسلامی می شود، در این پژوهش به «بررسی سوالات و شبهات دینی» دانشجویان پرداخته شده است. در این پژوهش اول تعریفی از دین ارائه داده و سپس نوشته هایی که در پاسخ به سوالات دینی نوشته شده بود بررسی شد. تعریف پیشنهادی عبارت است از «دین رامی توان به مجموعه ای نظام مند از باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها که از ناحیه خداوند صادر شده است اطلاق کرد.»
با توجه به این تعریف، پرسشنامه ای باز در پنج بخش تنظیم شد که مسائل اعتقادی، عبادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی دینی و اخلاقی را در بر می گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 1379-1378 با حجم نمونه 450 نفر بوده است. انتخاب دانشجویان در هر طبقه تصادفی بوده است. 40 درصد از پاسخگویان در رشته های علوم انسانی، 15.7 درصد علوم پایه، 22.4 درصد فنی و مهندسی و 21.4 درصد در علوم پزشکی مشغول به تحصیل بوده اند. بیشترین سوالات دانشجویان درباره مسائل اعتقادی (701 سوال) و کمترین آنها مربوط به مسائل اخلاقی (240 سوال) است. بعد از سوالات اعتقادی به ترتیب بیشترین سوالات در حیطه مسائل اجتماعی (641 سوال) سپس مسائل عبادی (541 سوال) و پس از آن مربوط به سوالات سیاسی (407 سوال) است. لازم به ذکر است در این پژوهش فقط سوالات دانشجویان جمع آوری و دسته بندی شده است، لذا باید با تحلیل و بررسی این سوالات به پاسخ های منطقی و عقلی روی آورد و در برنامه سازی های فرهنگی پاسخ به سوالات را در نظر گرفت و از روش های غیر مستقیم برای پاسخگویی به آنان استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):