برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی انتظارات و توقعات کارفرمایان صاحبان سرمایه از فارغ التحصیلان دانشگاهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
صالحی صادق (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

از جمله کارکردهای اساسی دانشگاه تامین انتظارات و توقعات جامعه است. جامعه انتظار دارد دانشگاه نیروی انسانی متخصص و ماهر را تربیت نماید. بنابراین، دانشگاه برای برخورداری از خدمات جامعه، باید به انتظارات پاسخ مثبت دهد. در مباحث جاری که بحث اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی برجسته شده است، باید توجه داشت زمانی دانش آموختگان جذب بازار خواهند شد که آنها توانایی و مهارت های اساسی لازم برای پاسخگویی به انتظارات جامعه را کسب کرده باشند. تحقیق حاضر به روش کمی و کیفی از طریق مصاحبه با مدیران صنعتی انجام گرفت، تا توقعات و انتظارات جامعه را از دانش آموختگان تعیین نماید.
برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. برای پردازش داده ها از برنامه آماری
SPSS تحت Windows و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی (نظیر میانه، میانگین و غیره) و نیز آمارهای استنباطی (نظیر Test و غیره) استفاده شده است. نتایج مشتمل بر اطلاعات توصیفی است که با استفاده از تکنیک های Tnangulate حاصل شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):