برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نگرش جوانان شهر اهواز به مذهب و میزان تقید به آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی و تهیه 1 مقاله و ارسال آن برای چاپ در نشریات علمی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این گزارش به منظور بررسی نگرش جوانان شهر اهواز به مذهب و میزان تقید به آن انجام شد. در این تحقیق، 814 نفر از جوانان 29-18 سال شهر اهواز با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند .
پرسشنامه سنجش دین داری مسلمانان به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد و چند سوال به عنوان نظرخواهی از جوانان در مورد وضعیت دین در جامعه به آن افزوده گردید. پس از تکمیل پرسشنامه های تحقیق که به صورت مراجعه حضوری به جوانان در درب منازل انجام شد، داده ها به وسیله رایانه و نرم افزارSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که نگرش جوانان شهر اهواز در ابعاد اعتقادی و عاطفی قوی تری و بین زیاد و خیلی زیاد قرار دارند، اما در ابعاد پیامدی و مناسکی ضعیف تر بوده و نزدیک به متوسط قرار دارند و نمره کل دین داری جوانان نیز در حد بالاتر از متوسط و نزدیک به زیاد به دست آمد .
همچنین از نظر جنسیت در همه ابعاد دین داری و نمره کل آن، تفاوت معنی داری میان دو جنس ملاحظه شد و در همه آن ها میانگین نمره جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بوده است .
علاووه بر این، از دیدگاه جوانان شهر اهواز مهمترین علت دین گریزی جوانان ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی و نارضایتی از مسوولین در این زمینه است .کلیدواژگان:

 
 
Title:

A Survey of the Young Peoples Attitude to Religion and Religious behaviour in AhwazAbstract:

This research was done to study the young peoples attitude To religion in Ahwaz and their religiosity. 814 (aged 18-26) were chosen in a random multiphasic sampling in Ahwaz.
Muslims religiosity measurement Questionair was used as the research instrument. A few question were added to ask the youth s attitude toward the religion status in the society. After completing the Questionaires by going to the houses, the data were analyzed by spss.
The results show that the attitudes in affectional and belief dimensions are higher (between much and very much) whilein the behavioral (consequential) and ritual dimensions are lower (near the middle).The total religiosity score among the youths in Ahwaz is higher than middle and around high.
Significant differences were found in all dimensions of religiosity among the two sexes –girls mean scores were higher than boys.
According to the Ahwazian young people the most important of irreligiosity is due to economical problem making them dissatisfied with the authorities.Keyword(s):