برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی و بررسی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز تاکنونگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: شورای عالی انقلاب فرهنگی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این پژوهش از ترکیب دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در بخش اسنادی کلیه اسناد و مدارک مربوط به وقایع انقلاب فرهنگی، مستندات شورا و مذاکرات موجود، و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مورد مطالعه و بعضا تحلیل محتوا قرار گرفته است. همچنین در بخش میدانی با استفاده از روش پیمایشی نظرات 68 نفر از کارشناسان، 12 نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و 19 نفر صاحبنظران فرهنگی، سیاسی و علمی در این خصوص کسب گردیده است.
سرفصل های عمده عبارتند از: بررسی تحولات مصوبات شورا، تحلیل محتوای نظرات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، سنجش میزان انطباق مصوبات و تصمیمات شورا با وظایف آن، مقایسه تطبیقی مصوبات و تصمیمات شورای عالی با خواسته ها و تاکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارزیابی عملکرد شورا از دیدگاه اعضا و کارشناسان شورا، ساز و کار بازخورد در شورا، شورا از نگاه دیگران، عملکرد شورا از زاویه حقوقی، بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست ها، میزان مشارکت اعضای شورا در جلسات.
برخی از نتایج به دست آمده بیانگر این است که:
1. ترکیب مناسب افراد شورا از شاخص ترین نقاط قوت، و کم کاری و در حد انتظار نبودن فعالیت ها از جمله نقاط ضعف در نگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری بوده است.
2. بیشترین مصوبات شورا مربوط به بخش آموزش و کمترین آن مربوط به بخش فرهنگ بوده است.
3. از نظر 83.3 درصد اعضا و 56.7 درصد کارشناسان شورا تغییرات ایجاد شده در طول تاسیس و فعالیت های شورای عالی تاثیر مثبت بر عملکرد شورا داشته است.
4. 75 درصد اعضای شورا و 72.7 درصد کارشناسان میزان تناسب اهداف و وظایف شورا را با رسالت شورا در امر سیاستگذاری زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند.
5. 41.35 درصد اعضای شورا و 47 درصد کارشناسان میزان تحقق اهداف و آرمان های انقلاب فرهنگی را از طریق مصوبات شورا کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):