برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در منطقه رحیم آباد (زیار جرقویه)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

دستیابی به آب های زیرزمینی از طریق حفر چاه در محل مناسب هدف این طرح می باشد.
در این پروژه جمعا 46 گمانه الکتریکی به شیوه مقاومت سنجی و با آرایش شلومبرگر اندازه گیری شد. آخرین پروفیل به گونه ای طراحی شد که اندازه گیری ها در کنار چاه های موجود در منطقه انجام گیرد. مقاطع و شبه مقاطع ژئوالکتریکی و نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهری براساس اطلاعات برداشت شده تهیه گردید و با توجه به شواهد زمین شناسی و اطلاعات مأخوذه از چاه های منطقه نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
.
با توجه به نتایج برداشت داده ها و ساختار زمین شناسی منطقه ذخایر آب زیرزمینی قابل توجه در این اراضی تصور نمی شود. اما با وجود این در محدوده برخی از گمانه های الکتریکی دستیابی به پتانسیل آب زیرزمینی مشابه وضع موجود دور از ذهن نمی باشد. لذا پیشنهاد حفر یک حلقه چاه در قسمت های مرکزی منطقه داده شد و همچنین به منظور افزایش بهره وری و استحصال حداکثر ممکن آب از چاه مذکور، احداث تونل هایی با راستای عمود بر شیب هیدرولیکی پیشنهاد گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):