برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل عدم گرایش زنان به مشاغل غیر دولتی در شهر کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

زنان بخش عظیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند و می توانند در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشارکت فعال داشته و زمینه را برای رشد و توسعه وتعالی کشور فراهم نمایند. لذا زمانی جامعه می تواند به صورت بهینه و مطلوب از این نیروی عظیم استفاده نماید که موانع شناسایی و شرایط لازم و مناسب جهت اشتغال زنان بالاخص در مشاغل غیردولتی در زمینه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آید. درباره موضوع تحقیق فرضیات ذیل مطرح شد. نداشتن اطلاعات و آگاهی های لازم در زمینه مشاغل غیر دولتی بر عدم گرایش زنان به این مشاغل تاثیر دارد، نگرش خانواده نسبت به مشاغل غیردولتی بر عدم گرایش آنها تاثیر دارد، عدم امنیت شغلی و فقدان انسجام مناسب بین بانکها بر عدم گرایش تاثیر دارد.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان کرمانشاه و جامعه نمونه شامل
1/1000 جامعه آماری است. برای آزمون فرضیه ها پرسشنامه ای تدوین شد. روش تحقیق توصیفی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و خی دو x2) استفاده گردید.
یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد نداشتن اطلاعات در زمینه مشاغل غیر دولتی و میزان تبلیغات رسانه های گروهی، عدم امنیت شغلی و فقدان انسجام بین بانک ها و در دست نداشتن سرمایه لازم و عدم استقلال مالی زنان بر عدم گرایش آنها به مشاغل غیر دولتی تاثیر دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، بچه دار شدن، مخالفت شوهر، سطح سواد، تعصب از جمله عواملی است که در عدم گرایش به مشاغل غیر دولتی موثر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):