برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در محدوده شمال غرب نجف آبادگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1387

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مشخص نمودن محل مناسب جهت حفر چاه به منظور برداشت آب از حوضه های آب زیرزمینی هدف طرح بوده است.
در این مطالعه تعداد 72 گمانه الکتریکی در قالب 10 پروفیل با روند شمال غرب جنوب شرق و با طول خط جریان حداکثر 1000 متر برداشت گردید. با توجه به این طول خط جریان، می توان تا عمق 250 متری زیر سطح زمین را بررسی کرد. لایه های آبدار و خشک بر پایه مقاومت الکتریکی از یکدیگر تفکیک گردید
.
با استناد به نقشه ها و داده های موجود به نظر می رسد که به احتمال قوی جریان عمده آب زیرزمینی در امتداد شمال غرب جنوب شرق باشد. اما به واسطه وجود شکستگی ها و درزه های فرعی که عموما مورب و عمود بر روند شکستگی اصلی اند، آب به سمت سوی دیگر نیز هدایت می شود. نتایج مطالعات، آثار و شواهد مبنی بر وجود پتانسیل آب زیرزمینی (آنهم به صورت محدود) را در منطقه به دست می دهد. نهایتا پیشنهاد حفر یک حلقه چاه در گام اول جهت روشن شدن پاره ای از واقعیات درون زمین داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):