برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دانه های ساینده-دستگاه های الک کردنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بنایی اقدس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

خروجی طرح: 

ـ تدوین سند مکتوب مورد استناد موسسه استاندارد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمایی نصب، بازرسی و نگهداری دستگاه الک است.
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
تهیه سند استاندارد
-
ترجمه سند و اعمال اصلاحات لازم به منظور بومی سازی استاندارد
-
برگزاری جلسات کمیسیون فنی به منظور بررسی پیش نویس تدوین شده و اعمال اصلاحات مورد نظر کارشناسان متخصص موضوع استاندارد
-
برگزاری جلسه کمیسیون نهایی در جهت اعمال اصلاحات نهایی
-
برگزاری کمیسیون ملی و تصویب استاندارد
این استاندارد، ویژگی های فنی و کاری را تعیین می کند و در نصب، بازرسی و نگهداری دستگاه الک کردن راهنمایی می نماید. این دستگاه ها برای تعیین توزیع «ابعاد دانه های ساینده به هم چسبیده، و یا پوشش داده شده» کاربرد دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):