برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریکی در منطقه وردشت سمیرمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1387

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

تعیین محل مناسب جهت حفر چاه اکتشافی برای برداشت آب هدف این طرح بوده است.
30 گمانه الکتریکی با استفاده از روش ژئوالکتریک با آرایه الکترودی شولومبرگ برداشت شد. با توجه به نیاز به بررسی عمق زیاد در این منطقه، از خط جریان حداکثری، 1000 متری استفاده شد که براساس تجارب گذشته عمق بررسی مورد پژوهش را می توان 250 متری بیان کرد
.
مطابق نتایج حاصل از بررسی مقاطع و نقشه ها، پیشنهاد حفر یک حلقه چاه در منطقه مورد نظر داده شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):