برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریکی در اراضی فاز توسعه شهرک صنعتی کوهپایهگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتایج طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

این تحقیق به بررسی وضعیت آب زیرزمینی در منطقه جهت حفر چاه پرداخته است. در این منطقه، مطالعات در قالب 7 پروفیل با فواصل 200 متری در محدوده شرق و جنوب شهرک صنعتی انجام گرفت. در بررسی مذکور از روش ژئوالکتریک با آرایش شلومبرگ جهت به دست آوردن مقادیر مقاومت الکتریکی لایه های زیرسطحی استفاده شده است. تمام گمانه های اندازه گیری شده در طول خط جریان حداکثر 1000 متر بوده که به واسطه آن ساختار زمین تا عمق 250 متری قابل بررسی بوده است.
بررسی ها نشان می دهد که مقاومت های الکتریکی زمین در محدوده مورد مطالعه به طور عمده از سطح به عمق با یک افت مواجه می شود. این وضع می تواند به وجود نهشته های ریزدانه کم مقاومت و همچنین حضور آب در فضای بین ذرات که بر روند کاهش مقاومت موثر هستند، مربوط باشد. با تلفیق نقشه های مختلف اعم از مقاطع ژئوالکتریک و نقشه های هم مقاومت و با لحاظ نمودن اطلاعات زمین شناسی پیشنهاد حفر یک حلقه چاه در محل یکی از گمانه های الکتریکی در منطقه جنوب شهرک صنعتی داده شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):