برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی فکری دانش آموزان دختر دبیرستان های کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

این تحقیق از چهار فصل (مقدمه، پیشینه تحقیق، روش شناسی، تجزیه و تحلیل آماری) تشکیل شده است. در این تحقیق ابتدا از روش کتابخانه ای اطلاعاتی در باره موضوع جمع آوری شد و سپس با استفاده از تحقیق میدانی، 400 پرسشنامه در سطح دبیرستان های دخترانه سه ناحیه آموزش و پرورش پر شد. سوالات بر اساس «طیف لیکرت» طرح شد و جمیعت نمونه نیز بر اساس «نمونه گیری خوشه ای» تعیین گردید. سپس، اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه های پر شده، از طریق روش های آماری تجزیه و تحلیل شده و برای سوالات جداولی ترسیم گردید که در آنها فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی به دست آمد و از طریق فرضیه های طرح شده در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های تحقیق نشان می دهد مساله دین و مذهب در ذهن دانش آموزان دبیرستانی به درستی و به صورت عمیق شکل نگرفته است و گرایش چندانی به مسائل دینی و معنوی از خود نشان نمی دهند. گرایش به برنامه های ویدئو و ماهواره در این گروه بسیار دیده می شود.
در خانواده های مذهبی و مقید انحرافات اخلاقی کمتر دیده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):