برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح حمایت از نوآوری مخترعین و مبتکرین منفرد وافراد حقیقی در جهت ارتقای دستاوردهای آن به سطح مناسبی ازکاربرد و تجاری سازیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مدیریت صنایع

پژوهشگران: 
اصغری حبیب اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: طرح تحقیقات اساسی بخش صنعت ومعدن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف اصلی این طرح هدایت نظام یافته نوآوری های مخترعین منفرد به منظور تکمیل چرخه دانش می باشد. برای حصول به هدف اصلی طرح پس از انجام بحث و بررسی در جلسات متعدد با حضور نمایندگان وزارت صنایع و معادن، مدیران و کارشناسان مجری، توافق گردید پژوهش و مطالعات جامعی در این خصوص صورت گیرد تا اقدامات اجرایی از غنای علمی و کاربردی لازم برخوردار باشد. نتیجه این فعالیت پژوهشی در قالب گزارش های زیر ارائه شده است:
گزارش اول: مطالعه پیشینه و وضعیت موجود در کشور
گزارش دوم: مطالعه تطبیقی در کشورهای دیگر شامل کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کشورهای اسلامی که ضمن معرفی فعالیت های حمایتی سازمان های فعال در این کشورها، سیستم ها و روش های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران نیز مورد بررسی قرار گرفته است
.
گزارش سوم: ارائه زیرساخت حمایتی کارآمد از مخترعین و مبتکرین. در این گزارش ابتدا به بررسی و شناسایی خصوصیات جامعه هدف پرداخته شده است. جامعه هدف بر اساس نوع شناسی صاحبان ایده، گونه شناسی ایده ها و عوامل انگیزشی، در قالب یک طبقه بندی برای صاحبان ایده، نوآوری ها و ایده ها و عوامل انگیزشی تحلیل شده است. در قسمت دوم طراحی اداره ای برای انجام فعالیت های حمایتی از مخترعین، مبتکرین و نوآوران که در آن ساختار سازمانی و گردش کار سازمانی همراه با شرح وظایف اداره ارائه شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):