برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت حسگر پتانسیومتری دیکلوفناک و کاربرد آن جهت اندازه گیری دارو، مطالعه برهمکنش آن با آلبومین سرم و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی پیوند شدن دارو به آلبومینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
حسین زاده رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه نتایج طرح به کارفرما چاپ دو مقاله در نشریات بین المللی نمایه شده در ISI


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

حسگر غشائی بر مبنای کمپلکس زوج یونی دیکلوفناک با یون نقره در ماتریکس پلی وینیل کلراید تهیه شد و اثر ترکیب غشاء (پلی وینیل کلراید، پلاستی سایزر و کمپلکس زوج یون دارو و یون نقره)، pH و حضور سایر یون ها در کارایی حسگر مورد مطالعه قرار گرفت. حسگر بهینه شده در محدوده 5.18´10-5 تا 1.05´10-2 مولار و در دمای 25 درجه سانتی گراد دارای رفتار نرنست (mv/deccade) نسبت به آنیون دیکلوفناک بوده و پاسخ پتانسیومتری حسگر در محدوده 6.0-9.5 مستقل از تغییرات pH می باشد. انحراف استاندارد نسبی کمتر از 3% نشان از تکرارپذیری بالای پاسخ حسگر است و عدم تغییر بارز در پاسخ آن در طی سه ماه نشان از طول عمر خوب آن دارد. از دیگر مزایای حسگر پیشنهادی می توان به سهولت تهیه، برگزیدگی خوب و زمان پاسخ دهی کوتاه اشاره کرد. ضمنا از حسگر مذکور به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری دیکلوفناک در فرمولاسیون های داروئی و نیز مطالعه برهم کنش دیکلوفناک با آلبومین سرم گاوی استفاده شد. نتایج آنالیز دیکلوفناک با حسگر پیشنهادی توافق خوبی با داده های حاصل از آنالیز به روش استاندارد کروماتوگرافی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):