برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت آهن ربای دائمی «آلنیکو»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از این پژوهش، مطالعه مواد مغناطیس دائم و چگونگی ساخت آلیاژهای «آلنیکو» بود. سیر تاریخی پیدایش موادمغناطیسی، تئوری موادمغناطیسی، پارامترهای مهم در آلیاژهای مغناطیسی، عناصر تشکیل دهنده آلنیکو و درصدهای مربوط، روش های کمی ساخت و چگونگی اندازه گیری پارامترهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مشخصات به دست آمده از نمونه ساخته شده با مشخصات نمونه های استاندارد مورد مقایسه قرار گرفت.
به طور کلی در زمینه های ذیل می توان آزمایش های بیشتری روی این آلیاژها انجام داد:
1- تغییر درصد عناصر آلیاژ
2- عملیات حرارتی
3- ایجاد میدان مغناطیسی در حین عملیات حرارتی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):