برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه ژئوشیمیایی توده های نفوذی استان اصفهان به روش تجزیه مولفه های اصلی به منظور تفکیک توده های نفوذی عقیم از بارورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تقی پور بتول (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما
ارائه مقاله در سومین همایش زمین شناسی اقتصادی


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح، بعد از مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری اطلاعات از توده های نفوذی استان انجام شد. سپس با توجه به مطالعات انجام شده، مناطق شاهد به عنوان توده های عقیم و بارور انتخاب گردید. منطقه هاشم آباد در جنوب نائین به عنوان منطقه بارور (دارای کانی زایی) و منطقه قهرود (جنوب شرق کاشان) به عنوان منطقه عقیم در نظر گرفته شد. این توده های نفوذی در ارتباط با سنگ های دگرگونی از نوع اسکارن می باشند.
با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای، محدوده مناطق مورد مطالعه مشخص گردید سپس بررسی های صحرایی انجام گرفت. در این مرحله پس از تعیین دقیق محدوده توده نفوذی و اسکارن های تشکیل شده نمونه برداری به صورت سیستماتیک از سمت توده نفوذی به طرف اسکارن در مناطق مورد مطالعه انجام شد. تجزیه و تحلیل های ژئوشیمیایی و آماری به وسیله نرم افزارهای
Matlab-Minn، Surfer، pet و Mintab صورت گرفت. به طور کلی با مقایسه نتایج ژئوشیمیایی در دو منطقه هاشم آباد و قهرود، منطقه هاشم آباد تهی شدگی از اغلب عناصر را نشان می دهد که به دلیل آبشویی این عناصر در توده نفوذی هاشم آباد در طی تشکیل اسکارن می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):