برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی روندهای تکتونیکی و نقش آنها در تشکیل کانسارهای پلی متالیک استان اصفهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

- ارائه گزارش نهایی به کارفرما

ـ ارائه مقاله در سومین همایش زمین شناسی اقتصادی


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کانسار های پلی متالیک همراه با سنگ های ولکانیکی عمدتا در کمربندهای تکتونیکی قرار گرفته اند که به دلیل ذخیره زیاد و ناچیز بودن هزینه های بهره برداری حائز اهمیت هستند. در تشکیل این دسته از کانسار ها، گسل های عمیق و بزرگ در مقیاس تکتونیک صفحه ای نقش عمده ای دارند. نقطه تلاقی این گسل ها محل های مناسبی برای نفوذ ماگما و تشکیل کانسار و نیزآرایش شکستگی های حاصل منطبق بر توزیع سیستم های پورفیری و پلی متالیک می باشد.
در مرحله اول اجرای طرح جمع آوری منابع و اطلاعات مورد نیاز و انجام مطالعات دفتری با استفاده از منابع و نقشه های موجود از منطقه مورد مطالعه در دستور کار قرار گرفت. جهت تهیه روند شکستگی ها و نقشه آلتراسیون منطقه، مطالعات دورسنجی شامل ورود داده های رقومی
TM ماهواره لندست پنج به نرم افزار (NV)، اعمال تصحیحات لازم و پردازش های اولیه داده ها و نیز آنالیز مولفه های اصلی جهت جداسازی دقیق مناطق دگرسانی انجام شد. سپس در ادامه مرحله اول اجرای طرح جهت تهیه مدل نرم افزاری با استفاده از الگوی منطق بولین، تهیه نقشه دوتایی (binary map) از لایه های آلتراسیون، رخنمون مواد معدنی و گسل ها در دستور کار قرار گرفت و در پایان پس از ترکیب و تلفیق لایه ها در الگوی منطق بولین، چهار ناحیه امیدبخش معرفی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):