برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رغبت دانش آموزان دوره متوسطه (رشته های نظری پایه های اول تا سوم) در شهر مشهد به فعالیت های امور تربیتی و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: پژوهشکده تعلیم و تربیت وابسته به وزارت آموزش و پرورش

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف های عمده این طرح شامل:
1- شناسایی میزان رغبت دانش آموزان دوره متوسطه به برنامه ها و فعالیت های امور تربیتی و تعیین اولویت فعالیت ها و برنامه های مورد علاقه
2- طبقه بندی رغبت به برنامه ها و فعالیت های مذکور بر حسب جنس، نوع مدرسه، رشته، پایه تحصیلی و رتبه اجتماعی محل سکونت و مدرسه
3- شناسایی عوامل موثر در رغبت دانش آموزان دوره متوسطه به برنامه ها و فعالیت های مذکور و تعیین سهم هر یک از عوامل:
عوامل موثر در سه بخش ذیل طبقه بندی گردید:
1- عوامل مربوط به مربیان تربیتی و عاملان اجرایی (منبع ارائه و انتقال پیام)
2- عوامل مربوط به فعالیت ها وبرنامه های امور تربیتی (پیام ها و راه های انتقال پیام و عوامل محیطی و امکانات ساختی)
3- عوامل مربوط به دانش آموزان (مخاطبان)
پژوهش پیمایشی، واحد تحلیل، فرد و در بخشی از پژوهش که به بررسی عوامل موثر بر رغبت اختصاص دارد، واحد تحلیل مدرسه می باشد. سطح تحقیق توصیفی و تبیینی، جامعه آماری، دانش آموزان دوره متوسطه پایه های اول تا سوم در شهر مشهد و نمونه تحقیق 500 دانش آموز و 20 مربی تربیتی هستند.
مهمترین یافته ها در بخش توصیف و طبقه بندی نشان داد برحسب میانه، میزان علاقه مندی از بین چهل و یک فعالیت امور تربیتی، میانه رغبت به بیست و سه فعالیت در حد متوسط و هیجده فعالیت در حد کم می باشد.
با استناد به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نقش عوامل مربوط به مربیان و ویژگی های آنان بر جسته تر از سایر عوامل می باشد و از مجموع چهارده متغیر مستقل، چهار متغیر مشارکت دانش آموزان در فعالیت ها، هماهنگ تلقی کردن گفتار در رفتار مربی، رابطه صمیمی با مربی و قابل اعتماد دانستن وی 36% واریانس رغبت دانش آموزان به فعالیت ها را تبیین می نماید. همچنین مدل رگرسیونی بر اساس واحد تحلیل مدرسه نیز سهم دو متغیر سن مربی و میانگین مشارکت در برنامه ها و فعالیت ها را در 70% واریانس میانگین رغبت در مدارس تبیین نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):