برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

یافتن الگوریتم مناسب جهت تطبیق منحنی های Typecurves با داده های چاه آزماییگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی ـ نفت

پژوهشگران: 
ابراهیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

آماده سازی کد جهت استفاده در نرم افزار چاه آزمایی.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح ایجاد یک الگوریتم مناسب برای تطابق اتوماتیک منحنی های Typecurves با داده های واقعی چاه است.
جهت ایجاد این الگوریتم از نرم افزار
MATLAB استفاده شده است و طی آن از الگوریتم DIRECT جهت ایجاد یک رگراسیون بر مبنای حداقل مربعات استفاده شده است که خطای بین داده های واقعی و داده های مدل را کمینه می نماید. در این الگوریتم برای منحنی های فشار و مشتق آن و نیز هر داده منفرد می توان یک وزن تعریف نمود و در نتیجه می توان داده ها را به راحتی فیلتر نمود.
نتایج به دست آمده از این الگوریتم قابل استفاده در نرم افزار چاه آزمایی است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):