برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جرم های نسوز پیشرفته مورد نیاز در بخش های تاندیش و جوی مذاب با تاکید بر بهبود تولید درصنایع آهن و فولاد و ارتقای سطح صنایع نسوزگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی سرامیک

پژوهشگران: 
پورداوود فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

اهداف طرح عبارتند از:
-
شناسایی نوع و مشخصات جرم های پیشرفته مورد استفاده در صنایع آهن و فولاد
-
شناسایی پتانسیل تولید این جرم ها در کشور
-
تهیه نقشه راه درخصوص جرم های پیشرفته مورد استفاده در بخش های تاندیش و کوره مذاب
-
ارائه پیشنهادهایی درخصوص جرم های پیشرفته به صنایع تولید کننده و مصرف کننده
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از:
-
تعیین نوع و مشخصات جرم های متناسب برای هر یک از مناطق تاندیش و جوی مذاب و بررسی روند جهانی
-
بررسی جرم های پیشرفته از دیدگاه مصرف
-
بررسی جرم های پیشرفته از دیدگاه تولید
-
بررسی جرم های پیشرفته از دیدگاه تحقیقات و دانش فنی
نوع و مشخصات جرم های پیشرفته ای که قابلیت مصرف در بخش های مختلف توانایی مصرف دارند به همراه محل مصرف، نحوه نصب، میزان بهبود کارایی از یک سو و پتانسیل تولید آنها در کشور شناسایی و ارائه گردید. همچنین جایگاه مراکز تحقیقاتی در تولید و مصرف جرم های نسوز پیشرفته و کمبودها و اولویت های تحقیقاتی در هر دو زمینه تولید و مصرف بهینه مشخص شد و پیشنهادهای عملی واحدهای تولید کننده داخلی و مراکز تحقیقاتی کشور ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):