برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مصرف ضایعات چای در تغذیه گوساله های پرواریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
نیک خواه علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج طرح با همین عنوان در مجله «علوم کشاورزی ایران» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از علل عمده پایین بودن سطح تولیدات دامی (گوشت، شیر، پشم، …) در ایران کمبود مواد خوراک دام است. تامین مواد خوراکی دام ها از طریق منابع مختلف امکان پذیر است، از جمله استفاده مناسب از مواد زائد یا فرآورده های فرعی کارخانجات صنایع کشاورزی. هدف این پژوهش تعیین ارزش غذایی ضایعات چای به روش شیمیایی و مصرف آن در تغذیه گوساله های پرواری بوده است.
نمونه های ضایعات چای حاصله از کارخانجات چای سازی در ایران مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. این ماده خوراکی در جیره غذایی گوساله های «هلشتین» و «بومی» به مقدار ده درصد کل جیره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ضایعات چای از نظر ترکیبات شیمیایی می تواند در جیره غذایی دام ها مصرف شود. از لحاظ درصد پروتئین خام (18.39) این ماده خوراکی را می توان به عنوان مکمل پروتئین در جیره نشخوار کنندگان به کار برد. افزایش وزن و بازده غذایی گوساله هایی که از جیره بدون ضایعات چای و جیره حاوی ضایعات چای تغذیه شده بودند به ترتیب برابر 182.09 کیلوگرم، 6.37، 170.40 کیلوگرم و 6.87 در مدت 157 روز بود و هیچ تفاوت معنی داری هم بین گوساله های «هلشتین» و «بومی» ملاحظه نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):