برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر روش پروار، روی رشد و صفات مربوط به لاشه بره های پرواریگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
اسدی مقدم رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1365

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله از نتایج طرح با همین عنوان در مجله «علوم کشاورزی ایران» به چاپ رسیده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور دستیابی به اطلاعات مقدماتی در زمینه تاثیر روش پرواری بر صفات رشد و سایر سفات لاشه بره های پرواری این پژوهش با استفاده از یک صدوده راس از بره های تولید گله داشتی دانشکده کشاورزی کرج صورت گرفت.
در این تحقیق روش پروار توسط چرای آزاد در پس چر زراعت موجود و همچنین روش پروار بره در جایگاه با تغذیه دستی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو گروه بره در دو روش پروار از نظر وزن تولد، وزن در زمان از شیر گرفتن و وزن در شروع پروار بین بره های نر و ماده تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشته است ولی از نظر وزن زنده در پایان دوره پروار و افزایش وزن کل در دوره پروار و افزایش وزن روزانه در دوره پرواربندی بره های گروه دو برتری کامل خود را بر بره های گروه یک نشان می دهند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):