برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی استفاده از منحنی های کاهشی (Decline Curves) جهت تخمین پارامترهای مخزنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
ابراهیمی محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی استفاده از منحنی های کاهشی (Decline Curves) جهت تخمین پارامترهای مخزن است.
در طرح فعلی دو مورد با استفاده از منحنی های کاهشی متداول و مدرن مورد بررسی قرار گرفته اند تا خواص مهم مخزن به دست آیند. در مورد اول شبیه ساز اکلیپس مورد استفاده قرار گرفته است تا مجموعه ای از دبی های کاهشی برای چاهی در شرایط ایده آل تولید می کند (مخزنی هموژن و استوانه ای شکل با تراوایی ایزوتروپیک که در حال تولید نفت در فشار ته چاهی ثابت است). داده های ایجاد شده سپس به عنوان ورودی نرم افزار
FAST RTA مورد استفاده قرار گرفت تا دقت و قابل اتکا بودن نتایج تخمین زده شده تراوایی، ضریب پوسته، و مساحت مخزن تعیین شوند. در مورد دوم، دبی های کاهشی یک چاه واقعی از لحاظ همان پارامترهای قبلی بررسی شده است. نتایج هر دو مورد حاکی از توافق خوبی بین نتایج واقعی و نتایج تخمین زده شده است و Typecurve بلاسیگیم به عنوان دقیق ترین Typrcurve معرفی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):