برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، ساخت و تهیه مجموعه وسایل آزمایشگاه فیزیک پایه 11گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
دوستی نعمت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ایجاد خط تولید در «جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی» بر اساس نتایج حاصل از طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بر اساس سرفصل های مصوب «شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی» مجموعه وسایل آزمایشگاه فیزیک پایه II تعیین و پس از بررسی های لازم دستگاه ها و قطعات مختلف طراحی و ساخته شده اند. همچنین با انجام آزمایش های لازم، دستورالعمل های مربوط به آزمایش های مربوطه برای استفاده مربیان و دانشجویان تهیه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):