برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان رضایت مندی مشترکین مناطق غرب شرکت آبفای شهرستان اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت آب و انرژی اروند

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف این پژوهش آگاهی از میزان رضایتمندی مشترکین در شرکت آب و فاضلاب مناطق غرب شهرستان اهواز بود. رضایتمندی مشترکین در ابعاد نوع خدمات، نحوه برخورد کارکنان، فرآیند ارائه خدمات در رابطه شرکت با مردم و رضایت کلی مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه تحقیق کلیه مشترکین شرکت آبفای اهواز در مناطق واقع در غرب شهرستان اهواز را در بر می گیرد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای شامل 2822 نفر از این جامعه انتخاب شدند و پرسشنامه تحقیق که توسط شرکت تهیه شده بود با مراجعه به منازل تکمیل شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که میزان رضایتمندی کلی مشترکین در حد نزدیک به متوسط بود. بیشترین نارضایتی مشترکین در نحوه برخورد کارکنان شرکت با مردم بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):