برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان امید به آینده در جوانان شهر اهوازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح
-تهیه مقاله برای چاپ


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش با هدف سنجش میزان امیدواری جوانان شهر اهوار به آینده و مقایسه امیدواری در گروه های مختلف از نظر جنسیت، تحصیلات و مانند آن بوده است.
طرح پژوهشی توصیفی (اکتشافی) بوده و در آن از پرسشنامه امید میلر که در سال 1988 ساخته شده استفاده گردید. تکمیل پرسشنامه از طریق مراجعه حضوری به جوانان در درب منازل انجام شد. در این تحقیق 800 نفر از جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین امیدواری فردی جوانان شهر اهواز در مقایسه با نتایج میلروپاوزر (1988) به مراتب پایین تر بوده است. در مقایسه میزان امید جوانان پسر و دختر، میزان امیدواری جوانان دختر بالاتر از جوانان پسر بوده و با افزایش تحصیلات و طبقه اجتماعی اقتصادی میزان امیدواری نیز افزایش می یابد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):