برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی تولید فورفورال از باگاس نیشکرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
نجفی زینب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

نظر به اینکه فورفورال و مشتقات آن مواد گران قیمتی می باشند و در ایران نیز به تولید انبوه نمی رسند، با تهیه این مواد با ارزش از باگاس وملاس ارزان قیمت، مشکل تامین این مواد در ایران مرتفع می گردد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به اینکه پشتوانه اقتصادی هر کشور و از جمله کشور ما، به میزان زیادی بستگی به بهره وری مناسب از منابع طبیعی دارد، همچنین با در نظر گرفتن وجود منابع ارزان قیمتی از مواد کربوهیدراتی همچون ملاس و باگاس که می توانند منابع بالقوه ای برای تولید فرآورده های با ارزش بی شماری باشند، دراین طرح سعی شد تا با استفاده از این دو فرآورده فرعی نیشکر، مشتقات فورانی بسیار با ارزشی مانند فورفورال و هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) تولید شوند.
روش کار متشکل است از تبدیل خوراک کربوهیدراتی (ملاس و باگاس) به مونوساکاریدهای محلول در آب و پس از آن آبگیری کاتالیز شده با اسید این مونوساکاریدها در یک محیط واکنش دوفازی با استفاده از افزودنی های خاص به فازهای آلی و آبی که استفاده از این افزودنی ها منجر به افزایش چشمگیری در راندمان و گزینش پذیری واکنش ها می گردد
.
بر اساس تحقیقات وکارهای پیشین انجام شده در زمینه تولید فورفورال و
HMF از زیست توده که تاکنون راندمان آنها از 12% تجاوز نکرده است بررسی های انجام شده در این طرح، امکان تولید فورفورال و HMF (به ترتیب از باگاس و ملاس) با راندمان هایی در محدوده %80ـ60 را ممکن ساخت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):