برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوهای مصرف برق در بین مشترکین خانگی ساکن در مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف اصلی از انجام این تحقیق ارائه توصیفی دقیق و روشن از الگوهای رایج مصرف برق و تمیز الگوهای مطلوب از الگوهای نامطلوب و همچنین تهیه برنامه تبلیغی و آموزشی مناسب برای تغییرالگوهای نامطلوب مصرف برق بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشترکین خانگی شرکت برق مشهد بوده که نمونه گیری در دو مرحله تعیین حجم نمونه و انتخاب افراد نمونه انجام شده است و طبق فرمول نمونه گیری طبقه ای حجم نمونه در هرطبقه مشخص شده است. برای انتخاب واحد نمونه به شیوه تصادفی عمل شده است. لازم به ذکر است حجم کل نمونه 605 خانوار و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است.
نتایج حاصل عبارتست از: 97 درصد بانوان از هزینه ای که به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق می پردازند، اطلاع ندارند. درصورتی که بیشتر آنان افرادی هستند که با وسایل برقی منزل سروکار دارند. لازم به ذکر است که 32.5 درصد از آنان حتی از هزینه های برق مصرفی خود در نوبت قبل اطلاع نداشتند.
29 درصد از پاسخگویان ادعا کرده اند که درهنگام خرید وسیله برقی درمورد مصرف برق آن هم تحقیق می کنند. بررسی رابطه سطح سواد و صرفه جویی در مصرف برق نشان داد که در خانواده هایی که توجه بیشتری به صرفه جویی در مصرف برق می شود، سطح تحصیلات بالاتر است. 14.8 درصد از مشترکین اظهار داشته اند که اعضای خانواده ها در برابر اسراف در مصرف برق بی تفاوتند. 48.1 درصد از مشترکین در مواقعی که با اسراف مصرف برق در منزل مواجه شوند، تنها اقدام به جلوگیری از مصرف می نمایند.
نقش نظارتی اصلی در خانواده های مشترکین خانگی در درجه اول بر عهده پدر (38.7 درصد) و بعد مادر (37.9 درصد) است. دختران و پسران با اختلاف بسیارزیاد در سلسله مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند. د رفصل دیگر این تحقیق برنامه ای برای اشاعه الگوهای بهینه مصرف برق آورده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):