برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بنگاه های اقتصادی زودبازدهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: کسب و کار

پژوهشگران: 
محمدیان مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

خروجی طرح: 

ـ نتایج پیمایش در قالب گزارش به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

بررسی بنگاه های تازه تاسیس که وام خوداشتغالی دریافت کرده اند و میزان موفقیت این بنگاه ها در این طرح پیمایش صورت گرفته و سپس نتایج در قالب گزارش به کارفرما ارائه گردید. تعداد نمونه این طرح در استان یزد شامل 117نمونه می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انجام شد.
تعداد پرسشگران این طرح پیمایشی شامل دو نفر و محل اجرای طرح در شهرستان های یزد بود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):