برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی طرح فرآوری خرما و فرآورده های آنگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: اداره کل صنایع خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در طرح مزبور استعداد استان از لحاظ سطح زیر کشت، تولید ارقام خرمای استان و مناطق توسعه نخلستان های استان و وضعیت موجود صنایع تبدیلی معرفی شده است. همچنین با توجه به پتانسیل های موجود استان خوزستان از لحاظ تولید محصول خرما و توسعه صنایع جانبی مرتبط با آن به معرفی صنایعی که می توان در استان احداث نمود پرداخته شده است، بنابراین هدف کلی اجرای این طرح شناسایی پتانسیل های مرتبط با محصول خرما و همچنین تدوین راه حل ها و طرح های مناسب برای بالفعل کردن پتانسیل های موجود است. روش بررسی این طرح استفاده از آمار و اطلاعات موجود، گزارش ها، تحقیقات و مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع طرح، همچنین بازدید از مناطق عمده تولید خرمای استان، مصاحبه های حضوری با کارشناسان و محققان و برخی از تولیدکنندان و سپس جمع بندی اطلاعات کسب شده برای تهیه و تنظیم گزارش بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):