برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه آشکارساز دو مرحله ای گاز شهری و مونواکسیدکربن با مواد کم حجم به صورت پیوسته در زمان با واکنش دقیق و فوریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ساخت دستگاه مذکور و ارائه خدمات تخصصی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تشخیص وجود یا عدم وجود گاز شهری (متان) در اماکن عمومی است.
با توجه به خطرات ناشی از عدم احتیاط در هنگام استفاده از گاز شهری مانند گازگرفتگی ناشی از مونو اکسیدکربن و یا انفجار ناشی از تجمع گاز متان، که می تواند صدمات جانی و مالی بسیاری وارد سازد، به منظورجلوگیری از چنین صدماتی، سیستم آشکارساز (مونو اکسید کربن/متان) طراحی و ساخته شده است تا بتوان از آن در اماکن عمومی استفاده نمود.
از این دستگاه می توان جهت آشکارسازی گاز مونو اکسید کربن/متان استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):