برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش فرهنگ کار مردم در توسعه اقتصادی استان کهکیلویه و بویراحمدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

اهداف این طرح، بررسی و توصیف فرهنگ کار در میان مردم استان، مقایسه این فرهنگ با فرهنگ ملازم توسعه اقتصادی، بدست آوردن موانع فرهنگی در توسعه اقتصادی با تکیه بر فرهنگ کار، همچنین تبیین آماری فرهنگ کار در میان قشرهای مختلف مردم با تکیه بر متغیرهای سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره بوده است.
جامعه موردمطالعه، جوانان شهرهای یاسوج، دهدشت و دوگنبدان بودند. نمونه معرف برای این جامعه باتوجه به محدودیت بودجه تحقیق 400 نفر بوده که به تفکیک شهر و بر حسب جنس، تقسیم شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):