برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی موثر بر رفتارهای انحرافی (آسیبی) در استان کهکیلویه و بویراحمدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سهامی سوسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1379

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهکیلویه و بویراحمد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای آسیبی (انحرافات) جوان 30-19 ساله استان کهگلیویه و بویراحمد بوده است. این تحقیق به مطالعه دو دسته انحرافات ملایم و شدید پرداخته است. جامعه آماری در این مطالعه دو گروه زندانیان و افراد سالم جامعه بوده و روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی بود که پاسخگویان خود رفتارهای انحرافی شان را گزارش می دهند.
نتایج تحقیق نشان می دهد متغیرهای جنس، تحصیلات، سطح تحصیلات مادر و سن، با انحراف ملایم رابطه معنی داری داشته است. در بخشی دیگر از تحلیل ها، دو متغیر که به بررسی تفاوت ارزش ها در دو جامعه سالم و زندانی پرداخته، متغیرهای ارزش های همنوایی، خودمختاری قومی، ارزش های قانون گرایی و ارزش های زیرزمینی بین این دو جامعه تفاوت معنی داری داشته است. در تجزیه و تحلیل چند متغیر، متغیرهای ارزش های قوم مداری، تعلق به خانواده، ارزش های دینی، تعلق به گروه دوستان، سن وارد مدل رگرسیون شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):