برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از آب نگاشت (هیدروگراف) چاه های مشاهده ای به منظور شناسایی و بررسی خصوصیات کمی و کیفی آبخوان های آب زیرزمینی مطالعه موردی دشت بهبهانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
دلخواهی بهزاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

با بررسی آب نگاشت چاه های مشاهده ای می توان بسیاری از مسائل مرتبط با آب های زیرزمینی از جمله اثرات برداشت از لایه های آبدار انجام پروژه های تغذیه مصنوعی و احداث فاضلاب و پدیده های زمین شناسی ناشناخته را شناسایی نمود که در گزارش نهایی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

اهداف طرح شامل:
- تعیین نواحی تغذیه و تخلیه آبخوان - شناخت وضعیت دانه بندی و خصوصیات هیدرولیکی مواد تشکیل دهنده آبخوان شامل هدایت هیدرولیکی، تخلخل، آبدهی ویژه و...
- استفاده جهت انتخاب محل مناسب برای حفر چاه یا انجام پروژه های تغذیه مصنوعی
- بررسی نوسانات دراز مدت سطح آب زیرزمینی و امکان پیش بینی دوره های خشکسالی
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
- جمع آوری داده های سطح آب زیرزمینی و مشخصات چاه های مشاهده ای
- ترسیم آب نگاشت ماهیانه و سالانه برای چاه های مشاهده ای
- ترسیم آب نگاشت واحد آبخوان (سالانه و درازمدت)
- تجزیه و تحلیل آبنگاشت و تعیین خصوصیات آبخوان
- تهیه و تدوین گزارش نهایی
با استفاده از این روش علاوه بر صرفه جویی در هزینه و زمان می توان به روش ساده جهت شناخت و تجزیه و تحلیل یک آبخوان دست یافت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):